4 Days...

4 Days...

Diary / 4 Days...

ที่ตรงนั้น......มันก็คงไม่ใช่ที่ของเราเหมือนกัน

ถ้าการเดินออกไปของเทอร์ คือสิ่งที่ตัดสินใจแล้ว คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุด

เราก็ได้แต่ยอมรับมันเท่านั้น เราไม่มีสิทธิ์พูดอะไรอยู่แล้ว

อยากให้รู้ไว้นะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกัน อยู่ด้วยกัน

แต่ความรู้สึก ความผูกพันธ์ ความรักที่เคยมี

..." มันยังอยู่ในใจเราเสมอ"...

..............................................................................................

" คิ ด ถึ ง น ะ - คิ ด ถึ ง ม า ก "