ความเคยชิน

ความเคยชิน

Diary / ความเคยชิน
ความเคยชินของคนเรา เริ่มต้นจาก “การกระทำบ่อยๆ”
การกระทำบ่อยๆนำไปสู่ “ความเคยชิน”
ความเคยชินนำไปสู่ การกระทำที่เป็น “นิสัย”
การกระทำจนเป็นนิสัยนำไปสู่กระทำที่เป็น “สันดาน”
เมื่อเป็นสันดานก็จะกลายเป็น “บุคลิกภาพ” ไปเลย เปลี่ยนแปลงและแก้ไขลำบากทีสุด ยากที่สุด