มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน

มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน

Diary / มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน

  บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบไอทีทั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ขยายการจัดเก็บข้อมูลหรือสำรองข้อมูล (Storage) อุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย (Network) รวมไปถึงงานทางด้าน Internet Data Center เพื่อช่วยให้ธุรกิจของ SMEs ไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทหรือองค์กรขนาดกลางและใหญ่ได้  โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนของประเทศ จึงร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา ปรับปรุงที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอนให้กับโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จำนวน 11,000 บาท ให้กับนักเรียนเมื่อเร็วๆ นี้

   ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าวจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งจำเป็นต้องพักค้าง ณ ที่พักที่โรงเรียนจัดให้ เนื่องจากบ้านพักอยู่ไกลโรงเรียนมากจนไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว โดยจะเข้าไปปรับปรุงที่พักซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดีเหมาะแก่การอยู่อาศัย  และเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิ ที่นอน หมอน มุ้ง ซึ่งยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน พร้อมดำเนินการติดมุ้งลวด  เปลี่ยนฝ้าเพดาน  ติดหรือเปลี่ยนหลอดไฟในหอพัก ตลอดจนพัดลมติดข้างฝาเพื่อระบายอากาศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.quickserv.co.th