เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Diary / เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โควตาพิเศษ62    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

 • ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์ แอดมิชชั่น
 • รับฟรีอุปกรณ์แต่งกาย
 • รับฟรีเสื้อกิจกรรม
 • กู้ยืมกองทุนฯ กยศ./กรอ. ได้ทันทีตั้งแต่เทอมแรก ไม่ต้องสำรองจ่าย

คณะศิลปศาสตร์  จำนวนรับสาขาละ 20 ที่นั่ง

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา  (ศึกษาประเทศไต้หวัน  1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาประเทศมาเลเซีย  1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์)

คณะบริหารธุรกิจ  จำนวนรับสาขาละ 20 ที่นั่ง

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย )
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  (ศึกษาประเทศเกาหลี 1 ภาคการศึกษา)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   (เพิ่มหลักสูตรพิเศษ เตรียมสอบ TAX AUDITOR ฟรีจำนวน 18 ชม. ในชั้นปีที่ 4 เทรอม 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) จำนวนรับสาขาละ 20 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) จำนวนรับสาขาละ 20 ที่นั่ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) จำนวนรับสาขาละ 20 ที่นั่ง

 

คณะสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบ   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  31 ตุลาคม  2561     วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

1.คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.50 
 • ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร     ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร
 • หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม
 • หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 26  ปี บริบูรณ์

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี)  PN  1ปี

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.00
 • ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร     ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร
 • หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม
 • หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 29  ปี บริบูรณ์

3.คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม 2.50 
 • ผ่านการตรวจร่างกายตามที่คณะกำหนด

4.คณะการบิน  จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

 • สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  หรือ เทียบเท่า   ทุกแผนการเรียน
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.20
 • ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165  เซนติเมตร
 • ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร   โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

5.คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                                                                                                       
  • สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  หรือ เทียบเท่า   ทุกแผนการเรียน
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

 

ป.ตรี ระยะสั้น ภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

 • คณะวิทยาการจัดการ   สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคพิเศษ)   จำนวนรับสาขาละ 50 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับสาขาละ 50 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับสาขาละ 50 ที่นั่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.จิ๋ว

 

สายตรง : 095-496-9903
ID Line: society-jiew14

แอดไลน์โดยการกดลิ้ง