เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Diary / เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ระบบโควตารับตรง (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น )  รับสาขาละ 30 คน เท่านั้น

1. คณะศิลปศาสตร์

    - สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวัน  1 ภาคการศึกษา)

    - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาประเทศมาเลเซีย 1 ภาคการศึกษา)

    - สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) )                                                                                                                         

2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ)

3. คณะบริหารธุรกิจ

      - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เพิ่มหลักสูตรพิเศษ เตรียมสอบ TAX AUDITOR ฟรีจำนวน 18 ชม. ในชั้นปีที่ 4 เทรอม 1)

     - สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (ภาษาไทย ) (เตรียมสอบ TOEIC ฟรี!!! จำนวน 18 ชม. พร้อมประกาศนียบัตร MINI MBA)

      - สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ ) (ศึกษาประเทศเกาหลี 1 ภาคการศึกษา)

4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคพิเศษ เรียน 3ปี)

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)

 

คณะที่สอบคัดเลือก   

กำหนดการสอบ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  31 ตุลาคม  2561

- วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

        สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

       - ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.50 

       - ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร     ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร

       - หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม

       - หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 26  ปี บริบูรณ์

   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตร 1 ปี)  PN  1ปี

        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

     - ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.00

     - ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร     ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร

     - หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม

     - หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 29  ปี บริบูรณ์

   3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

     สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

    - คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม 2.50 

     - ผ่านการตรวจร่างกายตามที่คณะกำหนด

     4. คณะการบิน  จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

      - สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  หรือ เทียบเท่า   ทุกแผนการเรียน

     - คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.20

     - ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165  เซนติเมตร

     - ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร   โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

      

    5. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

       สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

      - ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.จิ๋ว
(สมัครด่วนผ่านไลน์ ด้วยการกดลิ้ง)