ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี

ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี

Diary / ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี

 


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัด“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตฝากตนเป็นศิษย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพิธีไหว้ครูอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่คนไทยถือปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครู โดยนักศึกษาแต่ละคณะส่งพานเข้าประกวดตามสไตล์ของคณะต่างๆ ที่บ่งบอกได้ถึงตัวตนของแต่ละคณะวิชา และผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งรายละเอียดรางวัลมีดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
  4. รางวัลชมเชย ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการจัดการโลจิสต์ติกส์และคมนาคมขนส่ง (ได้ทุกคณะเพราะสวย สร้างสรรค์เหมือนกัน 55555+)    นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรต้นแบบคนดี พีไอเอ็ม 2561 ตามประเภทต่างๆ อาทิ  เกียรติบัตรผลการเรียนดี เกียรติบัตรใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก (RTCC) เกียรติบัตรผลงานนวัตกรรมดีเด่น  เกียรติบัตรทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียง เกียรติบัตรฝึกปฏิบัติงานดี  เกียรติบัตรผลงานกิจกรรมดีเด่น เพื่อให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคคลเรียนดี มีคุณธรรม และนำคุณสมบัติอันดีเหล่านี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 


    พิธีไหว้ครูสถาบันของคุณเป็นยังไง เอาแชร์กันได้นะจ๊ะ :D