' F r e s h y ' ปี ห นึ่ ง . ,

Diary / ' F r e s h y ' ปี ห นึ่ ง . ,

2552
" โ ร ง เ รี ย น "
" มั ธ ย ม ป ล า ย "
" แ ฟ น รุ่ น น้ อ ง "
" ม ห า วิ ท ย า ลั ย"
" ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ "
" สั ง ค ม ใ ห ม่ " 
" อ ย า ก รู้ "
" อ ย า ก ล อ ง "
" ห ล ง ไ ห ล "
" ไ ร้ ส ติ "
" ไ ร้ ค ว า ม คิ ด "  

" ค น ใ ห ม่ " 

" ข้ อ อ้ า ง "

" ป ก ปิ ด "


" โ ก ห ก " 


คงเป็นอะไรที่ 'บ า ง ค น' คงเคยผ่านกันมา.,