ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

COMMENT