ประวัติย่อท่านภูมินทร์ วรปัญญา

ภูมินทร์ วรปัญญา

Pumin Vorapanya

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2514

ประวัติการศึกษา

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัติการทำงาน

* เลขานุการสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี (นายนิยม วรปัญญา)

* ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี (นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)

* เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์)

* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)

* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอารี ไกรนรา)

* ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาลุ่มแม่น้ำป่าสักแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม

   และเพาะสัตว์น้ำสภาผู้แทนราษฎร (นายนิยม วรปัญญา)

* ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร (ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย)

* นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

   สภาผู้แทนราษฎร (นายสรวงศ์ เทียนทอง)

* ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (ดร.อภิชาติ การิกาญจน์)

* ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี (ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร)

* ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

   สภาผู้แทนราษฎร (นายสรวงศ์ เทียนทอง)

* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและมาตรการแก้ไขผลกระทบภัยแล้ง (นายนิยม เวชกามา)

* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ (นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์)

* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอดิศร เพียงเกษ)

* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)

* กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง)

COMMENT