จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของแต่ล่ะคนต่างกัน  แต่แรงบันดาลใจในการเขียนอารี่ก็แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่ที่เราจะมีแรงบันดาลใจเป็นใคร  แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก็คือความทรงจำเกี่ยวกับบุคคลคลนั้น 

มีความสุข jirapa 2017-06-09 13:36:25 394
COMMENT