Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เฝ้ามอง

จากคนไกล ถึงใครบางคน

ณ เวลาเดียวกัน ใครบางคนยังคงอยู่ที่ตรงนั้น ในที่-ที่ ใครอีกคนอาจไม่มีวันไปถึง   ภายใต้ฟ้าผืนเดียวกัน แต่กลับรู้สึกว่าเส้นทางของเรา ไกลห่างออกไปทุกที - ทุกที   ไม่...