Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าของ ปตท คือใคร

เจ้าของ ปตท คือใคร แล้วผู้ถือหุ้น ปตท รายใหญ่คือใคร ???

     แม้ว่าประเทศจะผ่านความขัดแย้ง พยายามเข้าสู่การปรองดองมาพักใหญ่ แต่ชื่อของนักการเมืองบางคนยังถูกกล่าวถึงและใช้เป็นเครื่องมืออยู่เสมอ ว่าเจ้าของ ปตท คือใครกั...